Mgr. Oľga Tokárová, PhD.

Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Bratislavě, studijní obor školní logopedie a učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po skončení studia pracovala ve Vysocespecializovaném odborném ústavu pro děti s poruchami řeči a učení Dialóg, spol. s r. o. v Bratislavě a od r. 2008 pracuje v soukromém centru Speciálně-pedagogická poradna Institut dětské řeči v Bratislavě. V rámci své praxe se věnovala především problematice řečového vývoje u dětí předškolního a školního věku, dětem s narušeným vývojem řeči a dětem se specifickými poruchami učení. Má praxi s vedením individuální i skupinové terapie dětí. V posledních letech se intenzivně věnuje problematice rané logopedické intervence. Externě realizuje odbornou praxi pro studenty logopedie v předmětu Narušený vývoj řeči na Pedagogické fakultě UK.

Je spoluautorkou prvního vydání metodiky ve slovenském jazyce (2001) a druhého vydání metodiky ve slovenském (2014) i v českém jazyce (2016). Podílí se na realizaci kurzů fonematického uvědomování u dětí předškolního věku a odborných kurzech pro logopedické a pedagogické pracovníky. V roce 2015 obhájila dizertační práci, ve které se zabývala výzkumem efektivity tréninku fonematického uvědomování podle Elkonina v porovnaní s jiným typem intervence u dětí intaktních a u dětí se specificky narušeným vývojem řeči (2015).