Často kladené dotazy (FAQ)

Jak to bude připřípadném lockdownu s ohledem na Covid-19?

V případě nutnosti je možné trénink převést z osobního setkávání do online prostředí v řádu hodin. K práci budete potřebovat počítač/ tablet s internetovým připojením, web kamerou a repráčky s mikrofonem. Z počátku budou děti pravděpodobně potřebovat asistenci dospělého, ale řada dětí později dokáže pracovat s lektokrou samostatně. V případě, že děti budou muset absolvovat tréninky v online prostředí, lektorka zhodnotí formu výuky dle potřeb skupiny. Například osobně probíhá trénink: 6 dětí - 45 min a v online výuce buď zůstane v této formě, nebo bude skupina rozdělena na dvě menší skupiny a bude to vypadat následovně: 1. skupina - 3 děti - 25 min; 2. skupina - 3 děti - 25 min. Výhodou je nižší počet dětí při náročné online výuce. Zkušenost ukazuje, že nároky na soustředěnost jsou mnohem vyšší, než při osobním setkávání. Proto můžeme zvolit tuto zkácenou časovou dotaci při sníženém počtu dětí.

 

 

Proč se cena za kurz liší od předchozích let?

Je třeba se na Elkonina - trénink jazykových schopností - pohlížet jako na terapii, kde se intenzivně a systematicky pracuje na vyrovnání deficitů v oblasti sluchového vnímání (fonematického uvědomování). Tato terpaie je vedena v nízkém počtu dětí (max 6 dětí) a díky tomu je možný individuální přístup. V případě vyššího počtu dětí by výsledky mohly být o dost nižší. Terapii vedou zkušené a náležitě vzdělané lektorky, které pracují jako logopedky, speciální pedagožky, pracovnice rané péče, nebo zkušené učitelky z MŠ a ZŠ běžných či speciálních. Naše lektroky si i nadále zvyšují vzdělání například na společných supervizních setkáních. Dalším důvodem pro zvýšení ceny je navyšování nájemného v protorech, které si pronajímáme. Snažíme se cenu držet přiměřeně k poskytované terapii, kterou lektorky pro Vaše děti dělají rády a s velkým nasazením. Je také možné se na trénink dívat jako na jazykový kurz. Zde se děti neučí cizí jakzyk, ale mateřský, který je pro ně z různých důvodů těžký a proto potřebují vyšší míru podpory, aby se jim ve škole dařilo osvojit si čtení a psaní a byly tak úspěšné.

 

Pro jaké děti je Elkoninova metoda vhodná?

        - pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program,

          nejdříve však od pěti let

        - pro děti s odkladem školní docházky

        - pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

        - pro děti, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou dyslektici

        - pro děti s vývojovými poruchami

        - pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce,

          ve které bude dítě vzděláváno)

        - pro školní děti v prvních letech školní docházky, kterým se nácvik čtení příliš nedaří

 

Proč je vhodné, aby děti prošly tréninkem jazykových schopností, když chodí do školky, kde příprava na školu probíhá?

V mateřských školách se na rozvoji předpokladů pro čtení samozřejmě pracuje, ale v případě řady dětí je potřeba dané oblasti rozvíjet cíleně a systematicky, což v podmínkách běžné mateřské školy není mnohdy možné. Není-li fonematické uvědomování v předškolním věku dostatečně rozvíjeno, narůstá riziko, že se dítě během prvních let školní docházky nenaučí kvalitně číst s porozuměním. Žáka v budoucím vzdělávání velmi znevýhodňuje, pokud funkční čtení nejpozději na konci druhé třídy patřičně neovládá. Čtení s porozuměním je pro další vzdělávání nezbytné ve všech předmětech, nejen v českém jazyce (slovní úlohy v matematice, studium textu ve vlastivědě a v přírodovědě atd.)

 

Udrží děti pozornost, když pracují třičtvrtě hodiny?

Během lekce se střídají činnosti (děti pracují u stolečku, u tabule, učí se ale i pohybem - prožitkem). Práce probíhá formou hry a za pomocí loutek (pohádkových postav), které děti provází jednotlivými lekcemi. Díky tomuto přístupu je práce pro děti velmi poutavá. Vhledem k tomu, že se pracuje v malé skupině, je tu prostor pro individuální podporu, kterou dítěti lektor může věnovat. V programu se počítá s tím, že schopnost udržet pozornost se dítě teprve učí - proto nároky na pozornost během tréninku pozvolna narůstají a dítě se učí prodlužovat dobu, po kterou je schopné soustředěně pracovat.

 

Nejsou děti unavené, když tréninky začínají až v pozdějším odpoledni?

Protože práce probíhá hravou formou, pro děti je zajímavá. Podle našich zkušeností děti v tomto čase práci zvládají dobře. Pozdější hodina je volena hlavně pro to, aby byl kroužek dostupný i pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní.

 

Jsou rodiče přítomní na jednotlivých lekcích?

Práce probíhá bez přítomnosti rodičů, děti jsou předškoláci, odloučení by jim v tomto věku nemělo činit výrazné potíže. Ve výjimečném případě (po konzultaci), když to stav dítěte vyžaduje, je možné domluvit se na postupném “zvykání” za přítomnosti rodiče.

 

Je problém, když nevím, jakou metodou čtení (analyticko-syntetickou či genetickou) se moje dítě bude učit ve škole číst?

Metoda podle Elkonina je vhodná pro všechny děti, bez ohledu na to, jakou metodou čtení bude dítě vzděláváno. Jedná se o trénink fonematického uvědomování, které je třeba mít dobře rozvinuté, ať je dítě vzděláváno analyticko-syntetickou metodou, nebo genetickou.

 

Vyžaduje se, aby rodič pracoval s dítětem i doma?

Metodika je vytvořená pro práci dítěte s pedagogem ve skupince, není nutný žádný další nácvik doma. Spolupráce s rodiči je ale žádoucí, pokud se vyskytnout potíže ve zvládnutí některého z témat, nebo při delší nepřítomnosti dítěte v kroužku.