· Adaptace do našich jazyků vyžadovala přepracování celé metodiky na základě slovenské a české nauky o hláskách a pravopise (fonologie a ortografie).

· Naším cílem bylo vytvořit metodiku pro předškolní věk, aby sloužila k rozvoji předgramotnostních schopností. Chceme posilovat připravenost dětí na čtení, ale neučíme je číst a psát. Metodika rozvíjí jazykové předpoklady osvojování gramotnosti. Tomu jsme přizpůsobily obsah i rozsah úkolů a celý metodický postup.

· Metodika má sloužit nejen dětem, které se chtějí naučit víc než jiné děti, ale má pomáhat i dětem s rizikem potíží v učení. Takových předškoláků je velmi mnoho. Proto jsme do metodiky zapracovaly i naše dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi s vývojovými poruchami.    

· Za rizikové děti z hlediska školní úspešnosti považujeme i děti rodičů, kteří mají dyslexii, děti ze znevýhodněného prostředí a děti cizojazyčné, např. z rodin přistěhovalců.

· Ne každé rizikové dítě je možné zachytit už v předškolním věku. U mnohých se potíže v učení ukážou až ve škole. Pro ně je též vhodná naše metodika, i když není slabikářem v pravém slova smyslu.

· Naše odborné poznatky a zkušenosti ověřujeme ve vlastních výzkumech a porovnáváme v mezinárodním měřítku. V tomto smyslu můžeme naši metodiku považovat za přístup, založený na důkazech (angl. evidence-based approach).

· Zkušenosti odevzdáváme formou akreditovaných vzdělávacích kurzů na půdě Univerzity Karlovy v Praze (pro ČR) a ve Vysocespecializovaném ústavu pro děti s poruchami řeči a učení Dialóg, spol. s r. o. v Bratislavě (pro SR).