Profesor psychologie Daniil B. Elkonin (1904 – 1984) patří mezi zakladatele ruské psychologické školy. Byl spolupracovníkem a následovníkem L. S. Vygotského v oblasti vývojové psychologie. Věnoval se fundamentálním otázkám vývojové psychologie, jako jsou periodizace psychického vývoje a psychologie hry.

Zvláštní místo v jeho činnosti patří metodologickým a teoretickým základům psychologie učení a vzdělávání: společně s V. V. Davydovem vytvořili a zavedli do praxe vzdělávací systém, založený na tvořivém rozvíjení poznávací činnosti dětí, známý jako rozvíjející učení. Tento přístup Elkonin konkrétně uplatnil i ve své dlouholeté práci, věnované rozvíjení gramotnosti. Společně se svými spolupracovnicemi G. A. Cukerman a E. A. Bugrimenko vytvořil slabikář, založený na organickém propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní (první vydání po autorově smrti v roce 1992, šesté vydání 2010). Tato metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst. Získala i velký mezinárodní ohlas.

Toto dílo D. B. Elkonina považujeme za jedinečné a nanejvýš teoreticky i prakticky aktuální. Dnes patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou fonematického uvědomování ve čtení a psaní. Metoda vytvořená profesorem Elkoninem nás inspirovala k jejímu tvořivému zpracování ve slovenském a českém jazyce, aby sloužila našim předškolákům před vstupem do školy a všem dětem, které mohou mít nebo už mají potíže v učení ve škole.

Autorky slovenského a českého vydání vyjadřují svoje upřímné poděkování rodině profesora D. B. Elkonina, která podpořila myšlenku adaptace a vydání metodiky v našich jazycích. Obzvláště děkujeme PhDr. Ludmile Elkoninové, PhD. za odborné rady a předání cenných praktických zkušeností při tvorbě metodiky.