OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních a citlivých údajů

 

Mgr. Anežka Kejřová, zástupce Iniciativy Elkonin.cz,

IČO 04789971, jako  správce osobních údajů (dále jen "správce") v  souladu s ustanovením čl. 13 a následujících  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

1. Osobní a citlivé údaje Iniciativa Elkonin.cz, zastoupená Mgr. Anežkou Kejřovou zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

2. K osobním údajům dětí a zákonných zástupců bude mít přístup pouze vedení Inciativy Elkonin.cz, zastoupené Mgr. Anežkou Kejřovou a lektorka konkrétního tréninku, která u dětí vykonává přímou pedagogickou činnost. Iniciativa Elkonin.cz, zastoupená Mgr. Anežkou Kejřovou, se zavazuje, že nebude osobní informace dětí a zákonných zástupců sdílet s žádnou třetí stranou.

3. K osobním údajům odborníků přihlášených do kurzu pro odborníky bude mít přístup pouze vedení Inciativy Elkonin.cz, zastoupené Mgr. Anežkou Kejřovou za účelem zkontaktování lektorů kurzů pro děti, administrativní pracovnice a oddělení celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za účelem vystavení certifikátu o absolvování kurzu CŽV. Jméno, příjmení a údaje o pracovišti bude mít dále k dispozici ekonomické oddělení Univerzity Karlovy za účelem vystavení pokynů k úhradě a potvrzení o platbě. 

4. Pokud Iniciativa Elkonin.cz, zastoupená Mgr. Anežkou Kejřovu zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  1. požadovat od Iniciativy Elkonin.cz, zastoupené Mgr. Anežkou Kejřovou informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  2. požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Iniciativou Elkonin.cz, zastoupenou Mgr. Anežkou Kejřovou požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné);
  3. požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Iniciativou Elkonin.cz, zastoupenou Mgr. Anežkou Kejřovou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů Iniciativou Elkonin.cz, zastoupenou Mgr. Anežkou Kejřovou
  5. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Iniciativě Elkonin.cz, zastoupené Mgr. Anežkou Kejřovou
  6. podat stížnost dozorovému orgánu.
  7. Svá práva vůči Iniciativě Elkonin.cz, zastoupené Mgr. Anežkou Kejřovou, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Mgr. Anežka Kejřová, IČO 04789971, sídlo: Šatrova 664/9, Praha 4, 142 00. Kontaktní e-mail:akejrova.elkonin@gmail.com, tel.: 737 115 733